SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps  โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
 

รงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหนึ่งในสามแห่งของโรงพยาบาลสัตว์
ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี
โดยเป็นแหล่งสำคัญในด้านการเรียนการสอนของนิสิต และให้บริการรักษาสัตว์แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันตก
ปัจจุบันแบ่งหน่วยการให้บริการตรวจรักษาออกตามชนิดสัตว์ ได้แก่ หน่วยสัตว์เลี้ยง หน่วยสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
และหน่วยม้า ภายใต้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่จะผลักดันให้เป็น “ โรงพยาบาลสัตว์อ้างอิงในเขตภาคตะวันตก ”โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps

CLAIM

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps Shop