SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps  โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

SHARES
 

รงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหนึ่งในสามแห่งของโรงพยาบาลสัตว์
ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี
โดยเป็นแหล่งสำคัญในด้านการเรียนการสอนของนิสิต และให้บริการรักษาสัตว์แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันตก
ปัจจุบันแบ่งหน่วยการให้บริการตรวจรักษาออกตามชนิดสัตว์ ได้แก่ หน่วยสัตว์เลี้ยง หน่วยสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
และหน่วยม้า ภายใต้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่จะผลักดันให้เป็น “ โรงพยาบาลสัตว์อ้างอิงในเขตภาคตะวันตก ”โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps  สินค้าขายดี

ติดตามเร็วๆนี้

หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps

CLAIM

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps  สินค้าขายดี

ติดตามเร็วๆนี้

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน Vet Ku Kps  สินค้าล่าสุด

ติดตามเร็วๆนี้