SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนน เลียบคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
 

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เป็นหน่วยงานในกำกับของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความดูแลของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพสัตว์      ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 โดยมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ

  • สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติและปฏิบัติภาคสนามแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ให้คำแนะนำและเป็นศุนย์ประสานระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ในเขตภาคเหนือ ตลอดจนเป็นแหล่ง อ้างอิงสืบค้นข้อมูลด้านการจัดการสุขภาพสัตว์
  • สนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ 

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CLAIM

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Shop