SHARES
Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯSmall Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SHARES

โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

เวลาทำการของรพ.สัตว์เล็กจุฬาฯ
- แผนกอายุรกรรม เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- คลินิกเฉพาะทาง : กรุณามาตรวจตามวันและช่วงเวลาที่มีนัดหมายเท่านั้น
- แผนกฉุกเฉิน เปิดบริการทุกวัน24 ชั่วโมง (เฉพาะภาวะฉุกเฉิน อาการวิกฤต)
*** ทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน ทุกแผนกปิดรับบัตร 11.00 น. ***

ขั้นตอนการเข้ารักษา

การทำบัตร
👉บริการทำบัตร วันจันทร์ถึงศุกร์ 06.00 น. - 20.00 น.
👉ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ 7.00 น. - 20.00 น.

ติดต่อห้องเวชระเบียน
ชั้น 1 อาคาร 50 ปี

ทำบัตรใหม่
1. เขียนประวัติในใบฟอร์มขอมีเวชระเบียน โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำประวัติใหม่
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน รับบัตรคิว และแนะนำท่านให้นำสัตว์ป่วยไปยังหน่วยตรวจโรค
3. ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่มารับการรักษา
4. กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
5. รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
6. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
7. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย

ค้นประวัติเก่า
1. ยื่นบัตรโรงพยาบาลหรือใบนัดตรวจโรคพร้อมแจ้งอาการ ณ ห้องเวชระเบียน
2. รับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับการตรวจ
3. ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่เข้ามารับการรักษา
4. กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
5. รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
6. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
7. รอรับยาและตรวจสอบความถูกต้อง

CLAIM
ช่องทางติดตาม Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.30 น. - 20.00 น.
จันทร์08.00 น. - 20.00 น.
อังคาร08.00 น. - 20.00 น.
พุธ08.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี08.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์08.00 น. - 20.00 น.
เสาร์08.30 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์

Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ สินค้าขายดี

ติดตามเร็วๆนี้

เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.30 น. - 20.00 น.
จันทร์08.00 น. - 20.00 น.
อังคาร08.00 น. - 20.00 น.
พุธ08.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี08.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์08.00 น. - 20.00 น.
เสาร์08.30 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

CLAIM

Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ สินค้าขายดี

ติดตามเร็วๆนี้

Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ สินค้าล่าสุด

ติดตามเร็วๆนี้