SHARES
Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯSmall Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.30 น. - 20.00 น.
จันทร์08.00 น. - 20.00 น.
อังคาร08.00 น. - 20.00 น.
พุธ08.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี08.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์08.00 น. - 20.00 น.
เสาร์08.30 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

เวลาทำการของรพ.สัตว์เล็กจุฬาฯ
- แผนกอายุรกรรม เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- คลินิกเฉพาะทาง : กรุณามาตรวจตามวันและช่วงเวลาที่มีนัดหมายเท่านั้น
- แผนกฉุกเฉิน เปิดบริการทุกวัน24 ชั่วโมง (เฉพาะภาวะฉุกเฉิน อาการวิกฤต)
*** ทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน ทุกแผนกปิดรับบัตร 11.00 น. ***

ขั้นตอนการเข้ารักษา

การทำบัตร
👉บริการทำบัตร วันจันทร์ถึงศุกร์ 06.00 น. - 20.00 น.
👉ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ 7.00 น. - 20.00 น.

ติดต่อห้องเวชระเบียน
ชั้น 1 อาคาร 50 ปี

ทำบัตรใหม่
1. เขียนประวัติในใบฟอร์มขอมีเวชระเบียน โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำประวัติใหม่
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน รับบัตรคิว และแนะนำท่านให้นำสัตว์ป่วยไปยังหน่วยตรวจโรค
3. ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่มารับการรักษา
4. กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
5. รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
6. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
7. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย

ค้นประวัติเก่า
1. ยื่นบัตรโรงพยาบาลหรือใบนัดตรวจโรคพร้อมแจ้งอาการ ณ ห้องเวชระเบียน
2. รับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับการตรวจ
3. ชั่งน้ำหนักสัตว์ป่วยทุกครั้งที่เข้ามารับการรักษา
4. กรุณาพาสัตว์ป่วยไปรอยังหน่วยตรวจโรคตามคำแนะนำ
5. รอพบสัตวแพทย์ตามลำดับคิว
6. รับใบนัดหมาย และใบสั่งยา พร้อมยื่นชำระค่าใช้จ่าย
7. รอรับยาและตรวจสอบความถูกต้อง

CLAIM
ช่องทางติดตาม Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.30 น. - 20.00 น.
จันทร์08.00 น. - 20.00 น.
อังคาร08.00 น. - 20.00 น.
พุธ08.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี08.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์08.00 น. - 20.00 น.
เสาร์08.30 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.30 น. - 20.00 น.
จันทร์08.00 น. - 20.00 น.
อังคาร08.00 น. - 20.00 น.
พุธ08.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี08.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์08.00 น. - 20.00 น.
เสาร์08.30 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

CLAIM

Small Animal Teaching Hospital CUVET โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ Shop